obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu zahradajohanka.cz (dále jen „Internetový obchod“)


ČLÁNEK I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Obchodními podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky vydané na základě § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), které upravují některá práva a povinnosti Kupujících a Prodávajícího v případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní Internetového obchodu dostupného na internetové adrese https://zahradajohanka.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčeny práva a povinnosti již nabyté. 
 2. Webovou stránkou“ je internetová doména www.zahradajohanka.cz, jejímž vlastníkem je společnost Dřevařská obchodní, a. s., IČO: 64651568, se sídlem Pravíkov 40, 394 70 Kamenice nad Lipou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20818/MSPH.
 3. Prodávajícím“ a zároveň provozovatelem Internetového obchodu je společnost Dřevařská obchodní, a.s., IČO: 64651568, se sídlem Pravíkov 40, 394 70 Kamenice nad Lipou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20818/MSPH, telefon: (+420 737 887 076).
 4. Kupujícím“ může být spotřebitel i podnikatel, tak, jak jsou vymezeni platnou a účinnou právní úpravou, zejm. pak v § 419 a § 420 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Kupní smlouvou“ se rozumí smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále jen „Smluvní strany“) prostřednictvím Internetového obchodu, jejíž obsah tvoří na straně jedné povinnost Prodávajícího odevzdat věc tvořící předmět koupě Kupujícímu (dále jen „zboží“)  a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a na straně druhé povinnost Kupujícího takovou věc převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Nedílnou součástí Kupní smlouvy tvoří tyto Obchodní podmínky. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.


ČLÁNEK II

INFORMACE O CENÁCH

 1. Náklady na dodání zboží se řídí ustanoveními čl. V. těchto Obchodních podmínek.
 2. Prezentované ceny jsou cenami smluvními, konečnými a jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení v Internetovém obchodě.
 3. Náklady na dodání zboží se řídí ustanoveními čl. V. těchto Obchodních podmínek.
 4. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, celková kupní cena, kterou je Kupující povinen uhradit Prodávajícím, se skládá z ceny zboží včetně DPH a nákladů na balení a dodání zboží (dále jen „Kupní cena“). Kupní cenu nelze jednostranně měnit ani jednou ze Smluvních stran. 
 5. Případné slevy z Kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
 6. Ustanovení tohoto článku nevylučují sjednání Kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.


ČLÁNEK III

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace Kupujícího vytvořené na Webové stránce může Kupující vstupovat do uživatelského rozhraní svého zákaznického účtu, ze kterého může nadále provádět objednávku zboží. Kupující může objednávat zboží i bez registrace.
 2. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolí Kupující. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Kupujícímu se zakazuje umožnit přístup ke svému zákaznickému účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 3. Kupující bere na vědomí, že dostupnost zákaznického účtu nemusí být nepřetržitá, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového rozhraní a vybavení.
 4. V rámci registrace zákaznického účtu je Kupující povinen uvádět úplné, správné a pravdivé údaje, které se při jakékoliv jejich změně zavazuje doplnit. Prodávající považuje údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu za správné. Ustanovení tohoto bodu se uplatní obdobně i na objednávání zboží Kupujícím.
 5. Prodávající je oprávněn zrušit zákaznický účet Kupujícího, který svůj zákaznický účet déle jak tři (3) roky nevyužívá, nebo v případech, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy a Obchodních podmínek.


ČLÁNEK IV

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na Webových stránkách Internetového obchodu je pouze informativního charakteru a svou povahou nepředstavuje návrh Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy (nabídku v právním slova smyslu). Prodávající deklaruje, že nemá vůli uzavřít Kupní smlouvu ohledně takto uvedeného zboží pouhým přijetím návrhu na dodání zboží (tj. odesláním objednávky ze strany Kupujícího), a že současně není k uzavření Kupní smlouvy vázán žádnou povinností. Zákonná domněnka ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tímto nepoužije.
 2. Nabídkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na Webových stránkách. Podmínkou platné objednávky je vyplnění všech povinně vyžadovaných údajů a vyjádření souhlasu Kupujícím se zásadami ochrany osobních údajů a Obchodními podmínkami formou zaškrtnutí příslušných polí.
 3. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  - objednávaném zboží, které Kupující „přidal do košíku“ Internetového obchodu, včetně počtu jeho kusů;
  - způsobu platby Kupní ceny;
  - požadovaném doručení objednávaného zboží včetně nákladů spojených s jeho dodáním. 
 4. Až do odeslání objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a upravovat vyplněné údaje. Objednávka je závazně odeslána kliknutím na tlačítko „ZADAT OBJEDNÁVKU“.
 5. Jakmile Kupující učiní nabídku provedením objednávky, Prodávající bez zbytečného prodlení objednávku zpracuje a její přijetí potvrdí Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu v objednávkovém formuláři (popř. při registraci do zákaznického účtu) spolu se zasláním aktuálního znění Obchodních podmínek. Potvrzením přijetí objednávky nedochází k přijetí nabídky ze strany Prodávajícího.
 6. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení přijetí nabídky (akceptací) Prodávajícím zaslaného na e-mailovou adresu Kupujícího po zpracování a potvrzení objednávky. Prodávající v přijetí nabídky nečiní žádné dodatky či jiné odchylky od obsahu přijaté objednávky s výhradou případů dle bodů 9. a 10. tohoto článku. 
 7. Do okamžiku doručení přijetí objednávky Prodávajícím může Kupující svou nabídku vzít kdykoliv zpět právním jednáním adresovaným Prodávajícímu.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé (zejm. výdaje na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.
 9. Dojde-li k uvedení k chybné ceny již nabízeného nebo objednávaného zboží v Internetovém obchodě, Prodávající si vyhrazuje právo nedodat kupujícímu zboží za tuto chybnou cenu, a to i poté, co Kupující obdržel automatické potvrzení o přijetí objednávky. O této skutečnosti Prodávající neprodleně informuje Kupujícího se současným zasláním pozměněné nabídky se sdělením správné výše ceny. Pozměněná nabídka s novou cenou není akceptací, nýbrž novým návrhem (protinabídkou), přičemž k uzavření Kupní smlouvy v takovém případě dochází až doručením potvrzení Kupujícího o přijetí pozměněné nabídky zaslaným na elektronickou adresu Prodávajícího.
 10. V případě, že některý z požadavků objednávky Prodávající nemůže splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu návrh pozměněné nabídky. O postupu a právních účincích uzavření Kupní smlouvy na základě pozměněné nabídky platí výše uvedené v bodě 10. tohoto článku.
 11. Prodávající má zároveň právo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává či je jinak nedostupné. To platí i v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.


ČLÁNEK V

PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Kupní cenu Kupující uhradí Prodávajícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 333417349/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. (IBAN CZ52 0300 0000 0003 3341 7349). Jako variabilní symbol bude Kupujícím uvedeno číslo objednávky, které obdrží v potvrzení o přijetí objednávky dle čl. IV.
 2. V případě bezhotovostní platby je splatnost Kupní ceny do 3 dnů od uzavření Kupní smlouvy. Povinnost Kupujícího uhradit Kupní cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího uvedený v bodě 1. toho článku.
 3. Prodávající má právo na odstoupení od Kupní smlouvy, je-li Kupující v prodlení se zaplacením Kupní ceny delším než 5 dnů. 
 4. V případě prodlení Kupujícího, který není spotřebitelem, se zaplacením Kupní ceny je Prodávající oprávněn požadovat i uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení. Tímto není dotčen nárok Prodávajícího požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
 5. Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem uhrazení žádné zálohy či jiné obdobné platby. Zaplacení Kupní ceny před odesláním zboží není v tomto případě zálohou. 
 6. Dodání zboží probíhá standardně prostřednictvím přepravní společnosti (dále jen „Přepravce“), za jimi stanovených přepravních a cenových podmínek.
 7. Informace o způsobu dopravy, přibližné dodací lhůtě a nákladech na dodání zboží (včetně DPH) jsou uvedeny v objednávkovém formuláři při zadávání objednávky Kupujícím, jakož i následně v potvrzení objednávky Prodávajícím dle čl. IV.
 8. Výše uvedené nevylučuje smluvení zvláštního způsobu dopravy na základě požadavku Kupujícího. V takovém případě Kupující nese riziko možné škody na zboží a případné dodatečné náklady s tím spojené. Zvláštní způsob zabalení musí být vždy výslovně ujednán.
 9. Zboží je odesláno po připsání platby příslušné částky na účet Prodávajícího.
 10. Zboží je odesíláno vždy na začátku pracovního týdne, a to od pondělí do středy (expedice probíhá následující týden po obdržení objednávky).
 11. Prodávající vystaví Kupujícímu fakturu, sloužící zároveň i jako daňový doklad a dodací list, kterou odešle elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.
 12. Kupující se zavazuje převzít zboží při dodání na místě jím určeném v objednávce. Kupující hradí případné dodatečné náklady spojené s opakovaným doručením zboží, popř. náklady spojené s doručením zboží jiným než smluveným způsobem, které vzniknou z důvodů na straně Kupujícího. 
 13. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí zboží od Přepravce zkontrolovat neporušenost obalů a jakékoliv případné závady zboží neprodleně oznámit Přepravci. 
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem převzetí zboží, nebo úplným uhrazením Kupní ceny podle toho, která z těchto skutečností nastane později. 
 15. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku, kdy je zboží Prodávajícím předáno prvnímu dopravci (Přepravci). V případě Kupujícího, který je spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na věci až jeho převzetím Kupujícím, popř. okamžikem, kdy měl povinnost zboží převzít, avšak tak neučinil; to neplatí, pověřil-li Kupující, který je spotřebitelem, přepravou jiného dopravce, který mu nebyl ze strany Prodávajícího nabídnut. 
 16. Nahodilá zkáza, ztráta nebo poškození zboží, k němuž dojde po přechodu nebezpečí na Kupujícího, nezbavují Kupujícího povinnosti uhradit Kupní cenu.


ČLÁNEK VI

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména pak že 
  - má vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující s ohledem na povahu zboží a jeho prezentaci mohl očekávat; případně vlastnosti, které si Smluvní strany výslovně ujednaly,
  - zboží je vhodné k účelu uváděném Prodávajícím nebo k účelu, ke kterému se zboží (věc) tohoto druhu obvykle používá,
  - zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Výrobci náleží povinnosti z vadného plnění nejméně ve stejném rozsahu, v jakém trvají shora zmíněné povinnosti Prodávajícího.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží nejdéle v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti (6) měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již v okamžiku převzetí. V ostatních případech je Kupující povinen prokázat, že zboží při jeho převzetí již vady vykazovalo. Výše uvedené neplatí, a práva z vadného plnění tak nenáleží Kupujícímu, který před převzetím o vadě zboží věděl, anebo který vadu sám následně způsobil. 
 4. Kupující dále nemůže uplatnit práva z vadného plnění v případech vypočtených dle § 2167 občanského zákoníku (zejména jde-li o konkrétní vadu, pro kterou bylo zboží prodáváno za nižší cenu nebo pro kterou byla Smluvními stranami sjednána sleva ještě před jeho převzetím Kupujícím).
 5. Zákonnou dobu podle bodu 3. tohoto článku může Prodávající jednostranně zkrátit až na polovinu, tj. na dvanáct (12) měsíců, jedná-li se o koupi spotřebního zboží již použitého.
 6. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou jej lze použít, jedná se o záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po tuto uvedenou dobu způsobilé k použití pro jeho obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 7. V případě výskytu vady u zboží může Kupující požadovat:
  - bezplatné odstranění vady, lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
  - dodání nového zboží bez vad, jestliže to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se však vada pouze součásti věci, lze požadovat jen výměnu této součásti), případně,
  - přiměřenou slevu z kupní ceny bez odstranění vady,
  - není-li to možné (resp. vada je považována za neodstranitelnou), nebo jde-li svou povahou o vadu podstatnou (§ 2002 občanského zákoníku), Kupující může od Kupní smlouvy jednostranně odstoupit. 
 8. I v případě odstranitelné vady, pokud Kupující nemůže zboží řádně užívat pro její opakovaný výskyt po opravě (obvykle třetí reklamace pro totožnou vadu, nebo čtvrtá pro vady odlišné) nebo jsou-li vady na zboží ve větším počtu (zpravidla tři současně), svědčí Kupujícímu právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, jakož i možnost od Kupní smlouvy odstoupit.
 9. Jde-li o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc již použitou a Prodávající je z vady zavázán (jde o vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, resp. o vadu, který neodpovídá míře opotřebení věci), Kupujícímu nesvědčí právo na výměnu zboží či jeho součásti, nýbrž pouze právo požadovat přiměřenou slevu, popř. odstranění vady. Tím není dotčeno právo odstoupit od Kupní smlouvy za podmínek uvedených v tomto článku.
 10. Shora vypsané body 1. až 9. tohoto článku se neuplatní vůči Kupujícímu, který je podnikatelem nakupujícím při jeho podnikatelské činnosti. Práva a povinnosti vzniklé z tohoto vztahu se řídí obecnou úpravou § 2099 až 2117 občanského zákoníku.
 11. Pro uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen oznámit vadu Prodávajícímu  bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistí, resp. poté co vadu v rámci včasné prohlídky při dostatečné péči zjistit mohl. Současně s tímto oznámením je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaký nárok si zvolil. Následná změna volby již není bez souhlasu Prodávajícího možná, s výjimkou případu, kdy se při požadavku opravy vada později ukáže jako neodstranitelná. Tyto skutečnosti Prodávající Kupujícímu písemně potvrdí s uvedením data uplatnění.
 12. V případě Kupujícího, který je spotřebitelem, by měl Prodávající (nebo jím pověřený zaměstnanec) o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba dle druhu výrobku přiměřená, jež je potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně případného odstranění vady vyřídí Prodávající nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění spotřebitelem, nedohodnou-li se jinak. O výsledku reklamace, jakož i o době jejího trvání, je Kupující informován písemně. V případě zamítnutí reklamace své rozhodnutí Prodávající Kupujícímu, který je spotřebitelem, řádně odůvodní.
 13. Ukáže-li se reklamace jako oprávněná, má Kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním, a to bezhotovostně na bankovní účet uvedený Kupujícím. Toto právo může Kupující u Prodávajícího uplatnit ve lhůtě jednoho (1) měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí vad.


ČLÁNEK VII

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

 1. Kupující, který je spotřebitelem, (dále v tomto článku jen jako „Kupující“) může od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, a to i bez uvedení důvodu.
 2. K uplatnění tohoto práva Kupujícím postačí, aby v uvedené lhůtě zaslal Prodávajícímu prohlášení o tom, že od Kupní smlouvy tímto odstupuje. Pro toto právní jednání může Kupující využít FORMULÁŘ k odstoupení od smlouvy poskytnutý Prodávajícím. Prodávající přijetí tohoto formuláře Kupujícímu bezodkladně potvrdí v textové podobě.
 3. Odstoupením od Kupní smlouvy se závazek mezi Prodávajícím a Kupujícím zrušuje od počátku a strany si jsou povinny vzájemně vrátit již poskytnutá plnění.
 4. Kupující je povinen Prodávajícímu vrátit obdržené zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od Kupní smlouvy, a to zasláním na adresu: Zahrada Johanka, Pravíkov 40, 394 70 Kamenice nad Lipou.
 5. Kupující odpovídá za takové poškození (snížení hodnoty) zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V tomto případě Prodávajícímu náleží nárok na náhradu takto vzniklé újmy, kterou je oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení uhrazené Kupní ceny.
 6. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit všechny peněžní prostředky odpovídající výši uhrazené Kupní ceny (náklady na dodání Prodávající vrací pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu), a to nejpozději do třiceti (30) dnů od dne odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím. Prodávající tak učiní bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedené Kupujícím. Vrátit tyto peněžení prostředky jiným způsobem může jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající ovšem není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal způsobem dle bodu 4. tohoto článku.
 7. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu při odstoupení od smlouvy, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahou vráceno obvyklou poštovní cestou. 
 8. Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v případech vymezených § 1837 občanského zákoníku.


ČLÁNEK VIII

DORUČOVÁNÍ

 1. Smluvní strany spolu vedou písemnou komunikaci zásadně prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Prodávající doručuje korespondenci určenou Kupujícímu výhradně na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při jeho zákaznickém účtu nebo vyplněnou v objednávce.
 3. Kupující doručuje korespondenci určenou Prodávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího uveřejněnou na Webových stránkách, tj. info@zahradajohanka.cz.


ČLÁNEK IX

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Veškeré informace a osobní údaje uvedené Kupujícím při jednání s Prodávajícím jsou považovány za důvěrné a bude s nimi takto nakládáno. Bez písemného souhlasu Kupujícího tyto údaje nemohou být užity jiným způsobem než výhradně za účelem plnění podmínek Kupní smlouvy a vedení zákaznického účtu; těmito údaji se rozumí zejména:
  a) jméno a příjmení Kupujícího
  b) datum narození Kupujícího,
  c) adresa bydliště/sídla Kupujícího,
  d) identifikační číslo,
  e) daňové identifikační číslo,
  f) e-mailová adresa,
  g) telefonní číslo či
  h) IP adresa.
 2. Prodávající nevydává osobní údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je tak nezbytné pro plnění jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy (zejm. předání údajů Přepravci či provozovateli platebních služeb) nebo stanovených obecně závaznými právními předpisy, k ochraně vlastních práv či v případě postoupení pohledávky za Kupujícím. Osobní údaje Kupujícího  Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracovávání osobních údajů Kupujícího je postupováno v souladu s pravidly nařízení GDPR. 
 3. Kupující současně bere na vědomí, že na jeho e-mailovou adresu mohou být zasílána obchodní sdělení týkající se toliko obdobného nebo souvisejícího zboží. Tato obchodní sdělení mohou být Kupujícím kdykoliv výslovně odmítnuta jednáním adresovaným Prodávajícímu (e-mailem, proklikem na odkaz v samotném sdělení apod.). E-mailová adresa Kupujícího je za tímto účelem uchovávána po dobu tří (3) let od uzavření poslední Kupní smlouvy.
 4. Kupující souhlasí, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto zpracovatele, a zároveň prohlašuje, že veškeré jím uváděné údaje jsou pravdivé a je si vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů. 
 5. Klient je oprávněn písemně odvolat poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů. Odmítnutí udělení souhlasu či odvolání souhlasu však může vést k tomu, že Prodávající obchodu nebude schopen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvy, případně z ní poskytnout plnění.
 6. Klient je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat, není-li ukládání určitých cookies nezbytnou podmínkou k uskutečnění nákupu v Internetovém obchodu. Pokyny, jak může Kupující soubory cookies odmítnout nebo vymazat najde v sekci „Nastavení“ svého webového prohlížeče.
 7. Podrobnější informace týkající se ochrany osobních údajů najdete v sekci "Osobní údaje". Podmínky "Zpracování osobních údajů" jinak netvoří součást Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.


ČLÁNEK X

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Podrobnější informace týkající se ochrany osobních údajů najdete v sekci "Osobní údaje". Podmínky "Zpracování osobních údajů" jinak netvoří součást Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, se případě sporu s Prodávajícím může v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), ve znění pozdějších předpisů, za účelem jeho mimosoudního řešení obrátit na Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou k nalezení na Internetové adrese https://adr.coi.cz/cs. Platformou pro řešení online sporů vyplývajících z kupních smluv je Internetová adresa https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je poté kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele je ve vymezeném rozsahu vykonáván i Českou obchodní inspekcí. 


ČLÁNEK XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy, nebo které v souvislosti s ní vyvstanou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se v částech neupravených Kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Obsahuje-li smluvní vztah mezinárodní prvek, řídí se právním řádem České republiky. Současně se tímto vylučuje aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží mezi podnikateli.
 2. Jakékoli soudní spory vzniklé na základě Kupní smlouvy, nebo v její souvislosti mezi Prodávajícím a Kupujícím, budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky. Kupující, který je podnikatelem, souhlasí, že tyto spory budou rozhodovány výhradně před Okresním soudem pro Prahu – západ.
 3. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé zásahem třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití Kupujícím v rozporu s jeho určením. 
 6. Kupní smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není obecně přístupná; to neplatí požádá-li o zpřístupnění Kupující, který je spotřebitelem, na základě písemné žádosti adresované Prodávajícímu.
 7. Přílohu Obchodních podmínek tvoří Formulář pro odstoupení od smlouvy a Reklamační formulář.
 8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na Webových stránkách Internetového obchodu. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2024.

 

 Dřevařská obchodní, a.s. 

 Mgr. Martina Hofrová